Sectorcoördinator (sociaal) (M/V) Ref: RECRUT 261

DOELSTELLING VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
De maatschappelijke werker moet personen en families helpen om kritische situaties waar ze zich in bevinden te ontstijgen of te verbeteren. Dit binnen het kader van de algemene doelstelling van het OCMW, namelijk ’iedereen de mogelijkheid bieden om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid’ (art. 47 par. 1 OW)

DOELSTELLING EN ALGEMENE TAKEN VAN DE FUNCTIE
  U staat in voor de organisatie van een team van maatschappelijke werkers ;
  U controleert de maatschappelijke werkers bij de uitvoering van hun taken, inclusief hun uurroosters, vakanties, afwezigheden, evaluaties ;
  U zorgt ervoor dat het team van maatschappelijke werkers over alle materiële en technische middelen en methodes beschikt om hun taken te kunnen uitvoeren ;
  U staat in voor de kwaliteit van het onthaal, voor het luisterend oor en voor het advies dat de teams van maatschappelijke werkers bieden aan de gebruikers ;
  Samen met de andere coördinatoren ondertekent u afwisselend de dagelijkse geboden hulp volgens de geldende procedures en neemt u deel aan de verschillende comités ;
  U garandeert een vlotte samenwerking tussen de Algemene Sociale Dienst en de andere diensten/departementen ;
  Samen met de andere coördinatoren en de verantwoordelijke van de Algemene Sociale Dienst neemt u deel aan vergaderingen, taken en brainstormsessies met het team, alsook aan interface-vergaderingen en aan andere vergaderingen met de partners van het centrum ;
  U bent in staat om de instelling en de Algemene Sociale Dienst bij interne en externe partners en organen te vertegenwoordigen ;
  Dagelijks toezien op het welzijn van de werknemers.

FUNCTIEPROFIEL
Vereist diploma: enkel personen met volgende diploma’s zullen worden weerhouden:
• Bachelor sociaal werk.

Kennis (theorie, reglementeringen, ...):
  Kennis van de principes van interventie en sociale begeleiding ;
  Over grondige kennis beschikken van de OCMW-wetgeving, het vreemdelingenrecht, de sociale zekerheid en zelfstandige werknemers ;
  De wettelijke en deontologische principes van de uitvoering van sociaal werk kennen.

Praktische / technische competenties (informatica, procedures, ...):
  Kennis van de algemene organisatie van het OCMW en van de functioneringsprincipe ;
  Kennis van de administratieve procedures die binnen het Departement Maatschappelijk Welzijn en de Algemene Sociale Dienst zijn ontwikkeld ;
  Goede kennis van kantoorsoftware en van de sociale software NH ;
  Vaardigheid in teambeheer ;
  Een tweede landstaal machtig zijn is een pluspunt.

Waarden:
  Van respect en vriendelijkheid getuigen ten opzichte van elke persoon ;
  Over een luisterend vermogen beschikken, zin voor dialoog en voor conflictbeheer hebben;
  In team kunnen werken en solidair, hulpvaardig en hoffelijk zijn ;
  Communicatief, adviserend, begeleidend zijn ;
  Sterke praktische kennis van interventiemethodes om moeilijke of geblokkeerde situaties van het publiek te helpen oplossen ;
  Over leidinggevende vaardigheden beschikken en in staat zijn om de teams van maatschappelijke werkers op te leiden - begeleiden - motiveren en coachen ;
  Organisatorisch sterk zijn, taken goed kunnen beheren en structureel te werk gaan ;
  Nauwgezet tewerk gaan en over verantwoordelijkheidszin beschikken ;
  Autonoom werken en u volledig aan de toevertrouwde taken wijden.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  Fulltime contract van onbepaalde duur ;
  Flexibele werktijden mogelijk ;
  Hybride werken mogelijk ;
  24 dagen jaarlijks verlof (vr fulltime) ;
  min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Automatische baremaverhogingen ;
  Eindejaarspremie ;
  Maaltijdcheques (€8,00 bruto per cheque) ;
  HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels;
  Hospitalisatieverzekering ;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;
  op 1km van het Zuidstation.

COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 28/02/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job6 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 261" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be