Jurist (M/V/X) Ref: 293

Jurist (M/V/X) Ref: 293

11 oktober 2022

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Behandelen van juridische vragen die het OCMW aanbelangen, welke tak of recht het ook betreft -> Zowel algemeen jurist als gespecialiseerd jurist in recht op sociale bijstand in de brede zin.
Exclusief ten dienste staan van het OCMW en in het constante belang van het OCMW handelen.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
De opdracht als juridische raadgever van het OCMW vervullen :
-  Het geschikte antwoord geven op alle juridisch gerelateerde vragen door de nodige opzoekingen te doen om de toepasbare principes te definiëren en de gevolgen van hun toepassing te beschrijven ;
-  De taken uitvoeren die hoofdzakelijk juridische gerelateerd zijn en tevens op de bijkomstige aspecten toezien. bv : opmaken van contracten, beraadslagingen, briefwisseling, raadgevingen, juridische opzoekingen, …;

De omstreden dossiers beheren, in het bijzonder in het domein van sociale bijstand in brede zin en terugvordering door:
-  het verzamelen van de informatie en nodige stukken voor het samenstellen van het dossier ;
-  het updaten van deze dossiers ;
-  het toezien op de vertegenwoordiging van het OCMW tegenover rechtspraken, als persoon of door het aanduiden van een advocaat ;
-  de opvolging van de dossiers tot aan het afsluiten te verzekeren ;
-  het opmaken van de motiveringen van de administratieve beslissingen die aan hem/haar onderworpen zijn door de relevante feiten te verzamelen en de rechtsbepalingen erop toe te passen.

Het nodige juridisch toezicht op het OCMW verzekeren, met name door het lezen van het Belgische Staatsblad om dit vervolgens te implementeren door aanpassing van de interne middelen van het OCMW en de informatie van de betreffende diensten door het organiseren van vormingen naargelang de behoefte.

Een permanentie inzake juridische adviezen voor het publiek van het OCMW verzekeren.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende dilpoma’s worden in aanmerking genomen, met name :
-  houder zijn van een diploma van licentiaat of master in rechten van een Belgische universiteit of van een vreemde universiteit met equivalentie van diploma ;
-  over een perfecte beheersing beschikken van één van de twee regionale talen (NL/FR) en een goede kennis van de andere regionale taal ;

Ervaring : een ervaring in een lokale publieke instelling is een pluspunt.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Specifieke kennis van de wetgeving en reglementering betreffende de wettelijke opdrachten van het OCMW . Organieke wet van 08/071976 betreffende de OCMW’s, wet van 26/05/2002 betreffende het recht op sociale integratie, wet van 02/04/1965 betreffende het ten laste nemen van de bijstanden van het OCMW ;
-  Algemene kennis van de andere rechtstakken die nuttig kunnen zijn bij het uitoefenen van de opdrachten van het OCMW : arbeidsrecht, administratief recht, disciplinair recht, burgerlijk recht, strafrecht, immobiliënrecht, overheidsopdrachten, vreemdelingenrecht, …
-  Gebruik van de informaticamiddelen : Internet – Word – Outlook - Excel – Power Point ;
-  Kennis AVG : formuleren van adviezen, risico-analyse en opvolging van aanvragen ;
-  Over een uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans of het Nederlands beschikken, en een voldoende kennis van de andere taal ;

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  De voorgelegde juridische situaties kunnen analyseren en begrijpen ;
-  Nauwkeurig en compleet zijn in het verwezenlijken van de juridische analyses om de verschillende mogelijke alternatieven voor te stellen ;
-  Een strikte juridische analyse kunnen verwezenlijken en vervolgens de conclusies aangepast aan de praktische noden van het ocmw kunnen trekken ;
-  Autonoom kunnen werken .
-  Aanvaarden om de bijkomende taken te verrichten die een hoofdtaak met zich mee brengen ;
-  Het hiërarchisch gezag aanvaarden en de principes respecteren ;
-  De kritiek in verband met zijn/haar werk aanvaarden en capabel zijn om zichzelf in vraag te stellen ;
-  Capabel zijn om de initiatieven die mogen genomen worden zonder de hiërarchie te raadplegen te kunnen onderscheiden van diegene die een voorakkoord vereisen ;
-  Samenstelling van een netwerk van professionele contacten met het oog op de optimalisatie van het werk ;

Gedragsvaardigheden :
Analyseren :
-  Onderzoeken en structureren van de beschikbare informatie ;
-  Precieze vragen stellen voor een volledig zicht op de situatie ;
-  De nauwkeurigheid van de informatie nakijken ;
-  De bruikbare of ontbrekende gegevens bepalen ;
-  Een link tussen de voorgestelde situatie en de vorige behandelde zaken leggen ;
-  De relevante, niet relevante, essentiële en bijkomstige informatie identifiëren ;
-  Onderstrepen en strutureren van sleutelelementen ;
-  Een kritieke blik hebben op de informatie ;
-  De informatie ten goede gebruiken om de praktische zaken op te lossen ;
-  Opties en alternatieven voorstellen en aanbevelingen doen ;
-  Opstellen en evalueren van de mogelijke causale factoren ;
-  De gevolgen van een handeling, beslissing evalueren ;
-  Hypotheses opstellen ;
-  De lacunes van een proces identifiëren om een oplossing voor te stellen ;
-  Snel de volumineuze informatie van verschillende bronnen integreren ;
-  De verbanden tussen de situaties zonder zichtbaar verband identifiëren ;

Zijn/haar werk structureren :
-  De opgestelde prioriteiten respecteren ;
-  De nodige stappen voor het uitvoeren van de zijn/haar activiteiten vaststellen ;
-  De methodieken ad hoc toepassen ;
-  Realistische intermediaire bepalingen vastleggen ;
-  Aangepaste middelen gebruiken om te helpen bij het organiseren ;
-  Tijdschema’s opmaken en respecteren ;
-  Momenten afspreken om te overleggen met de hiërarchie op de vooruitgang van de werken ;
-  De hoofdtaken vaststellen ;
-  Een samenvattende en globale visie hebben op het geheel van de toegewezen activiteiten ;
-  Strategische lange-termijnsprojecten plannen ;

Resultaatgericht werken :
-  De beste manier om te doelstellingen te bereiken vastleggen ;
-  Positief reageren op de verzoeken ;
-  De verantwoording nemen voor het uitgevoerde werk ;
-  Het werk uitvoeren met het oog op kwaliteit ;
-  Zijn/haar efficiëntie, polyvalentie ontwikkelen ;
-  De obstakels overwinnen en vastberaden blijven ;
-  Pistes voorstellen om de kwaliteit van het werk te verbeteren ;
-  Capabel zijn om zelf te reageren zonder continue supervisie ;
-  Technieken vinden om een goed prestatieniveau te behouden ;
-  Relevante initiatieven nemen om het functioneren van de organisatie te optimaliseren ;
-  Snel tussenkomen bij een crisis situatie ;
-  De uitdagingen opmerken, verder gaan dan de vereisten van de plaats ;
-  Vrijwillig de nieuwe verantwoordelijkheden opnemen wanneer onverwachte zaken zich voordoen ;
-  Het functioneren van de organisatie optimaliseren door de implementatie van nieuwe processussen ;

Communiceren :
-  Een neutrale houding tegenover de gesprekspartner aannemen ;
-  Een boodschap samenvatten en herformuleren ;
-  Toelichten door concrete voorbeelden te geven ;
-  Tot het essentiële gaan en de boodschap op een gestructureerd manier formuleren ;
-  Een precieze en duidelijke woordenschat gebruiken, eigen aan de functie ;
-  De zaken verwoorden op een tactvolle en diplomatische manier om de gesprekspartner niet te kwetsen ;
-  Capabel zijn om voor een publiek te spreken ;
-  Moeilijke boodschappen op een duidelijke en directe manier kunnen overbrengen ;
-  Capabel zijn om begrijpelijker te zijn, jargon te vermijden ;
-  Met tact de interpellaties kunnen beantwoorden ;
-  De complexe inzet met duidelijkheid ter kennis brengen ;
-  Aangepaste communicatietechnieken gebruiken ;
-  Opbouwend reageren op de non-verbale signalen van de gesprekspartner ;

Waarden :
-  Ten opzichte van het publiek : zin voor de dienst, beleefdheid, respect, neutraliteit.
-  Ten opzichte van de collega’s : beleefdheid, onderlinge hulp.
-  Ten opzichte van het werk : loyaliteit beschikbaarheid.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
-  Voltijds COD ;
-  Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk ;
-  24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
-  Salaris package : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat) ;
-  IZZ-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (IZZ) en bepaalde winkels ;
-  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;

COD, voltijds,

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 11/11/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job20 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 293" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.