VERANTWOORDELIJKE VAN DE TEWERKSTELLINGSSECTOR M/V (Réf: RECRUT 222)

VERANTWOORDELIJKE VAN DE TEWERKSTELLINGSSECTOR M/V (Réf: RECRUT 222)

16 juni 2021

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
In het kader van de activiteiten van het departement Volwassenenpreventie heeft de Tewerkstellingssector als opdracht om elke persoon die financiële steun krijgt van het OCMW in staat te stellen om in de best mogelijke omstandigheden toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
In nauwe samenwerking met zijn/haar hiërarchie, zal de verantwoordelijke voor de tewerkstellingssector :

Coördineert alle activiteiten van de Tewerkstellingssector, die als belangrijkste opdracht de sociaal-professionele integratie in ruime zin heeft.

Daartoe moet de sectorcoördinator :
-  zorgen voor het goede verloop van de diensten die in zijn/haar sector aanwezig zijn ;
-  projecten initieren ;
-  op oproepen voor projecten reageren ;
-  de activiteit van de diensten en de gefinancierde projecten evalueren ;
-  de middelen verschaffen om de activiteit van de sector te sturen ;
-  ervoor zorgen dat het competentieniveau in de sector voor de uitvoering van de projecten op peil blijft;
-  een team leiden.

Hij/zij stelt verslagen op voor de financierende autoriteit en de instelling en beantwoordt hun verzoeken om controles.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
Onder verantwoordelijkheid van het hoofd van het departement Volwassenenpreventie, doet de sectorverantwoordelijke het volgende :
-  Coördineert en beheert projecten die gericht zijn op sociaal-professionele integratie ;
-  Coördineert en stuurt de herziening van lopende projecten en de uitvoering van nieuwe projecten;
-  Coördineert en beheert de evaluatie van projecten ;
-  Opstellen van activiteiten- en financiële verslagen van gesubsidieerde projecten en interne verslagen;
-  Bereidt inspecties van financieringsinstanties voor en beheert deze;
-  Zorgt voor de coördinatie van het team;
-  Zorgt voor het toezicht op de dossiers en de administratieve opvolging;
-  Vertegenwoordigt de werkgelegenheidssector bij de partnerinstanties ;
-  beheert de personele middelen van het team onder het gezag van zijn/haar lijnmanagers ;
-  Is de sector referent ;
-  Ziet toe op de naleving van de juridische aspecten van de activiteiten van de sector Werkgelegenheid ;
-  analyseert en brengt adviezen en aanbevelingen uit over vraagstukken in verband met de activiteiten van de sector Werkgelegenheid ;
-  Neemt deel aan interne en externe werkgroepen ;
-  ...

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma :ouder van een diploma van het universitair onderwijs (enige toegelaten diploma’s) :
Master of licentie sociale wetenschappen, Arbeidswetenschappen, Sociologie.

-  Belangstelling voor vraagstukken in verband met de sociale sector en de sociaal-professionele integratie ;
-  Vermogen om te analyseren en samen te vatten;
-  Het vermogen om originele, eenvoudige en praktische ideeën en oplossingen te bedenken die kunnen worden uitgevoerd of toegepast ;
-  Vermogen om een team te leiden ;
-  Teamgeest;
-  Vermogen om vergaderingen te leiden ;
-  Ervaring in een administratie is een pluspunt;
-  Voorafgaand aan het masterdiploma is een bachelordiploma in maatschappelijk werk ook een pluspunt.

Vereist:
Ervaring in de sector sociale en professionele integratie en in teammanagement vereist.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
-  Kennis inzake OCMW’s: wettelijk kader, werking, opdrachten en prioriteiten ;
-  Kennis inzake Europese, federale en regionale systeem van werkgelegenheid en sociaal-professionele integratie ;
-  Kennis inzake sociale wetgeving ;
-  kennis inzake het sociaal-professionele integratiesysteem in het Brussels Gewest en het institutionele netwerk ervan.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
-  Goede kennis van kantoorautomatiseringstools (Word, Excel, Outlook,...) ;
-  Zeer goede kennis van het Frans en het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk ;
-  Uitstekende spelling ;
-  Goede schrijfvaardigheden ;
-  Creativiteit ;
-  Vermogen om informatie samen te vatten en door te geven ;
-  Vermogen om een team van een dertigtal mensen te leiden ;
-  Strengheid en administratief beheer ;
-  Oplossingsgericht ;
-  Eerbiediging van procedures ;
-  Verslag uitbrengen aan de hiërarchie ;
-  Vermogen om in een team te werken en te netwerken ;
-  Vermogen tot aanpassing.

Waarden :
-  Ten opzichte van het publiek : gevoel van dienstverlening, kwaliteit van het luisteren, beschikbaarheid, gevoel van welkom te zijn.
-  Ten opzichte van de collega’s : teamgeest, gevoel van samenwerking, solidariteit.
-  Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, autonomie, flexibiliteit, striktheid en organisatie, loyaliteit, initiatief, oplossingsgerichtheid.

COD,voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 15/07/2021 te sturen naar het volgend adres :
job20 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 222" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.