Projectbeheerder (M/V) (Ref : RECRUT 217)

Projectbeheerder (M/V) (Ref : RECRUT 217)

2 juni 2021

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
De opdracht van de personeelsdienst bestaat erin de samenhang te verzekeren tussen de strategie van het OCMW van Sint-Gillis en de competenties die binnen het OCMW ter beschikking worden gesteld, door de uitvoering en de opvolging van een aangepaste personeelsstrategie. Het is ook de schakel tussen de Algemene Directie en het personeel, via uw team waarop u toezicht houdt, op het gebied van organisatie, responsabilisering, motivatie/welzijn en ontwikkeling van de vaardigheden van uw collega’s.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
Onder toezicht van de verantwoordelijke van de HR en in nauwe samenwerking met de afdelingen Administration & Payroll en Talent Management, is de Projectbeheerder verantwoordelijk voor:
-  Opzetten en uitvoeren van verbeteringsprojecten binnen de afdeling Personeelszaken ;
-  Op gang brengen van en toezicht houden op veranderingsprojecten binnen de instelling ;
-  Centraliseren en actualiseren van relevante HR-gegevens en zorgen voor de interne communicatie via de relevante kanalen binnen het OCMW ;
-  Voorbereiding, organisatie en follow-up met de beheersorganen.

Als hij/zij het grootste deel van zijn/haar tijd in projectmodus werkt, zal hij/hij moeten weten :
-  De projectbehoeften identificeren ;
-  De mogelijkheden en de haalbaarheid van het project analyseren ;
-  Deelnemen aan de uitwerking, verwezenlijking en planning van de projectdoelstellingen ;
-  Uitvoering van en toezicht op het project, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de termijnen en de financiële, humane en relationele middelen in acht worden genomen;
-  Deelnemen aan de opzet van interne en externe partnerschappen in verband met het project (onderzoek en afronding) ;
-  Deelnemen aan het beheer van interne en externe partnerschappen in verband met het project (planning en organisatie van follow-upvergaderingen) ;
-  Het project aanpassen rekening houdend met de nieuwe oriëntaties die intern en/of extern zijn vastgesteld ;
-  Organiseren en leiden van regelmatige vergaderingen in het kader van het specifieke project;
-  Deelnemen aan partnerorganen of comités voor projecttoezicht ;
-  Het schrijven van de notulen van vergaderingen en verslagen over de follow-up van het project ;
-  Projecten evalueren en corrigerende maatregelen nemen ;
-  Zoeken naar informatie (onderzoek, beste praktijken, benchmarks, technologiebewaking, enz.) die relevant is voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van zijn/haar projecten ;
-  Voorstellen formuleren ter verbetering van het werk ;
-  Mogelijke problemen opsporen en rapporteren ;
-  De voor de functie vereiste opleiding volgen ;
-  Leiden van en het actief deelnemen aan teamvergaderingen.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
-  Master in Human Resources, Psychologie, Rechten, Management... of gelijkwaardige Master ;
-  Houder zijn van het certificaat Selor overeenkomstig artikel 9 §1al.1 of artikel 9 §2 van het Koninklijk Besluit van 8 maart 2001 - waaruit blijkt dat hij over voldoende kennis van het Nederlands beschikt ;
-  Minimaal 5 jaar ervaring in HR of projectmanagement waarbij een zekere mate van reflectie en zelfstandigheid vereist is.

GEDRAGSCOMPETENTIES
-  Samenwerken ;
-  Handelen met integriteit en professionalisme ;
-  Zelfontplooiing ;
-  Analyseren ;
-  Het vinden van oplossingen
-  Omgaan met verandering
-  Uw werk structureren ;

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN
Verordeningen/Wetgeving :
-  Kennis van de structuren en de werking van de administratie ;
-  Ken de besluitvormings- / overlegorganen ;
-  Ken de relevante regelgeving voor uw afdeling ;
Sociaal Handvest / Administratieve en financiële toestand van het personeel / Arbeidsreglement / Code inzake het welzijn op de werkplek.

Technische vaardigheden :
-  Beheersing van de technieken op een of meer HR-gebieden (aanwerving - evaluatie...) ;
-  Planning- en monitoringinstrumenten ontwerpen (bv. dashboards) ;
-  Ken de technieken voor projectbeheer.

Kantoortoepassingen :
-  Praktische/technische vaardigheden op het gebied van computers, kantoorautomatisering (Word, Excel, Outlook...) ;
-  Gebruik kunnen maken van alle functionaliteiten van de software die nuttig zijn voor de uitoefening van de functie ;
-  Kent de specifieke IT-toepassingen van de afdeling (Workflow, HR-Access).

Specifieke software : Persée ;

Talen : FR/NL ;

Schriftelijke uitdrukkingstechnieken :
-  Spreek met structuur, duidelijkheid en gemak, zelfs in het bijzijn van een groep ;
-  Duidelijk meningen, informatie en kernpunten met betrekking tot een argument verwoorden ;
-  Beheersing van presentatietechnieken ;
-  Uw communicatie aanpassen aan het publiek (b.v. Comdir) ;
-  Vermogen om te overtuigen en te beïnvloeden.

CBD 12 maanden, hernieuwbaar in COD, votijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 15/06/2021 te sturen naar het volgend adres :
job16 cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 217" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.