bewakingscamera’s

bewakingscamera’s

Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR)

Koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van installatie en gebruik van bewakingscamera’s en het register van activiteiten van beeldverwerking van bewakingscamera’s

Informatie aan de gefilmde personen
Sinds 2008 zijn achtereenvolgens bewakingscamera’s geïnstalleerd op de terreinen van het C.P.A.S., op de Bernier-site, de Relay-site en in de Residence "Les Tilleuls".

Dit document is bedoeld om eenieder die kan worden gefilmd te informeren over het rechtskader, de tenuitvoerlegging van dit rechtskader en zijn rechten.

Wettelijk kader
Het gebruik van dergelijke camera’s is onderworpen aan de wet van 21 maart 2007, die de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s regelt. Sinds 2018 regelen ook de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de RGPD de materie. In deze wetten zijn de verplichtingen van de gebruiker van de camera’s en de rechten van de gefilmde personen vastgelegd. Zij zijn het voorwerp geweest van de uitvoering van koninklijke besluiten.

De verantwoordelijke voor het maken van de beelden, de zogenaamde "verantwoordelijke voor de verwerking", is de C.P.A.S. van Sint-Gillis, rue Fernand Bernier 40, 1060 Sint-Gillis.

C.P.A.S. heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie contact kan worden opgenomen via dpo cpasstgilles.brussels of 02/600.55.49
Deze persoon heeft tot taak er onafhankelijk op toe te zien dat de voor de verwerking verantwoordelijke zich aan de wetgeving houdt. De DPO kan ook worden gecontacteerd door betrokkenen die hun rechten willen doen gelden of informatie over de opgenomen beelden willen verkrijgen.

De plaatsing en het gebruik van de camera’s zijn wettelijk verklaard aan de FOD Binnenlandse Zaken.

Doel.
Het doel is preventief toezicht uit te oefenen en beelden te verzamelen met het oog op de vervolging van strafbare feiten (met name aanrandingen en diefstallen). Zo nodig kunnen zij via het cameracircuit bewijsmateriaal verzamelen om gerechtelijke stappen te ondernemen. Maar in eerste instantie hoopt men dat de camera’s een afschrikkende werking zullen hebben ten gunste van alle werknemers en gebruikers van de C.P.A.S.

Het doel van deze camera’s is niet het C.P.A.S.-personeel te controleren bij de uitvoering van hun werk. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat, met uitzondering van de werkplekken in de ontvangstruimte, geen enkele werkplek zich in het gezichtsveld van een camera bevindt. Bovendien konden de gefilmde beelden niet door de werkgever worden gebruikt om hem van een beroepsfout te overtuigen, zonder inbreuk te maken op bovengenoemde wetten, die onder meer strafrechtelijke bepalingen bevatten.

Het beginsel van evenredigheid tussen het recht op veiligheid van goederen en personen en het recht op privacy werd geëerbiedigd.

Locaties van de camera’s.
Op het terrein van Bernier, rue Fernand Bernier 40 in Sint-Gillis, zijn 31 camera’s geïnstalleerd.

Op het terrein van de Residence "Les Tilleuls", 32 rue Arthur Diderich in Saint-Gilles, werden 9 camera’s geïnstalleerd.

Op de site van het Relais, chaussée de Charleroi 123A in Sint-Gillis, werden 7 camera’s geïnstalleerd.

Iedereen die deze plaatsen passeert moet weten dat ze gefilmd worden. Daarom bepaalt de wet dat pictogrammen worden aangebracht bij de ingangen die leiden naar de plaatsen waarop de camera’s betrekking hebben.

Aangifte.
Voor het gebruik van bewakingscamera’s moest een verklaring worden afgelegd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Na het verdwijnen van deze CPVP moeten de aangiften voortaan worden gedaan bij de FOD Binnnenland. Voor camera’s die al geïnstalleerd zijn en dus al bij het CPVP zijn aangegeven, hebben de verantwoordelijken voor de verwerking tot 25 mei 2020 de tijd om ze opnieuw aan te geven.

Beeldverwerkingsactiviteiten.
De beelden van de camera’s zullen op drie verschillende manieren kunnen worden verwerkt: in real time bekijken, vertraagd bekijken en doorgeven aan de gerechtelijke autoriteiten. Deze processen zullen alleen worden uitgevoerd door bevoegde werknemers van C.P.A.S. voor wier functie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot live of opgenomen beelden, en dit uitsluitend om het hierboven uiteengezette doel te bereiken.

Rechtstreeks bekijken:
Doel is om onmiddellijk te kunnen ingrijpen in geval van problemen. Onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke kunnen de beëdigde medewerkers camerabeelden rechtstreeks bekijken, opdat ze onmiddellijk kunnen ingrijpen in geval van problemen waarbij hun tussenkomst vereist is.

Ze kunnen de beelden bekijken op hun computerscherm, via software die daarvoor werd geïnstalleerd. Deze medewerkers hebben gezworen de beelden te bekijken in overeenstemming met het vastgelegde doel.
Uitgesteld bekijken:
De beelden worden opgeslagen op een harde schijf. De beëdigde medewerkers die gemachtigd zijn om uitgestelde beelden te bekijken, mogen de beelden enkel bekijken op bevel van de secretaris-generaal of zijn afgevaardigde, en uitsluitend voor de uitvoering van het beoogde doel. De beelden zullen dus slechts bij uitzondering worden bekeken. De opgeslagen beelden worden na maximaal 30 dagen gewist (behalve de beelden waarvoor werd vastgesteld dat ze het bewijs van een inbreuk, de identiteit van een dader van de inbreuk of van een getuige bevatten). Ook deze medewerkers hebben gezworen de beelden te bekijken in overeenstemming met het vastgelegde doel.

Doorgeven aan de gerechtelijke instanties:
Alleen indien de beelden het bewijs van een overtreding, de identiteit van een dader van de inbreuk of van een getuige bevatten, kunnen ze op initiatief van de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven aan de gerechtelijke instanties, met het oog op strafrechtelijke vervolging en burgerrechtelijk herstel. Ook kunnen de beelden worden doorgegeven aan politiediensten, indien zij de beelden opvragen in het kader van hun administratieve of gerechtelijke politieopdracht en indien de beelden betrekking hebben op de vastgestelde inbreuk.

Rechten van de gefilmde persoon.
Elke gefilmde persoon die zijn identiteit aantoont, heeft het recht op inzage van de beelden waarop hij te zien is. Dit recht kan niet worden uitgeoefend ten nadele van de rechten van de andere gefilmde personen. Hij kan van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging krijgen dat hij werd gefilmd en dat de beelden nog steeds zijn opgeslagen of dat ze werden doorgegeven aan de gerechtelijke instanties, tenzij deze informatie een schending vormt van het geheim van informatie of van een gerechtelijk onderzoek. Hij kan daarvoor een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag indienen bij de secretaris-generaal van het OCMW, met vermelding van de details die het mogelijk maken de gewenste beelden terug te vinden. Hij kan hiervoor gebruikmaken van het aanvraagformulier voor een kopie van de beelden van de bewakingscamera‘s binnen het OCMW Sint-Gillis. Dit formulier is te vinden op de website van het OCMW (www.cpas1060.be) en op het intranet (/intranetcpas). Het dient te worden gemaild naar cameras cpasstgilles.irisnet.be of te worden afgegeven aan het onthaal.

Het OCMW heeft een maand de tijd om dit verzoek te beantwoorden.

Het spreekt voor zich dat de beelden niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

De betrokken personen kunnen voor de uitoefening van hun rechten gratis worden geholpen door de Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact apd-gba.be
Telefonische permanentie:
Maandag en donderdag: 13.00 tot 16.30 uur
Dinsdag: 08.30 tot 12.00 uur - 13.00 tot 16.30 uur
Woensdag en vrijdag: 08.30 tot 12.00 uur

Indien de verwerkingsverantwoordelijke zou weigeren gevolg te geven aan de vraag van de betrokkene, beschikt laatstgenoemde over een gerechtelijk beroep. De bevoegde jurisdictie voor geschillen over de uitoefening van de rechten van de gefilmde personen is de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de betrokkene. Het beroep moet worden ingediend via een verzoekschrift op tegenspraak, dat gedateerd moet zijn en de volgende gegevens moet bevatten:
1° naam, voornaam, beroep en woonplaats van de eiser;
2° de identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke en naam, voornaam en woonplaats van zijn vertegenwoordiger;
3° het onderwerp van de aanvraag en de beknopte uiteenzetting van de middelen;
4° de handtekening van de eiser of zijn advocaat.
Het verzoek wordt per aangetekend schrijven naar de griffier van de jurisdictie verstuurd of ter griffie neergelegd.

Verwerkingsregister.
De ’camerawet’ van 21 maart 2007 werd gewijzigd om in overeenstemming te zijn met de AVG. De wijzigingen zijn op 25 mei 2018 in werking getreden. Een van deze wijzigingen betreft de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden. In overeenstemming met de AVG en het Koninklijk besluit van 8/05/2018 wordt een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijgehouden met de reglementaire gegevens die worden opgesomd in artikel 7 en 8 van het KB.

AANVRAAGFORMULIER M.B.T. DE VERWERKING VAN BEELDEN VAN BEWAKINGSCAMERA’S: Download het formulier door te klikken op het document-icoon links op deze pagina.