bewakingscamera’s

bewakingscamera’s

Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG)

Koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s

Informatie aan de gefilmde personen
Sinds 2008 werden geleidelijk bewakingscamera’s geïnstalleerd in de lokalen van het OCMW, op de Bernier-site, de site van Le Relais en in Residentie ‘Les Tilleuls’.

Dit document is bedoeld om iedereen die mogelijk gefilmd wordt te informeren over het wettelijk kader, de implementatie van dat wettelijk kader en zijn rechten.

Wettelijk kader
Het gebruik van dergelijke camera’s is onderworpen aan de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. Sinds 2018 wordt deze aangelegenheid eveneens geregeld door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de AVG. Deze wetten preciseren de verplichtingen van de gebruiker van de camera’s en de rechten van de gefilmde personen. Ze werden vastgelegd in koninklijke uitvoeringsbesluiten.

De persoon die verantwoordelijk is voor het maken van de beelden, de zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’, is het OCMW van Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat 40 in 1060 Sint-Gillis.

Het OCMW stelde een functionaris voor gegevensbescherming (DPO of Data Protection Officer) aan, die bereikbaar is op het adres dpo cpasstgilles.irisnet.be of op het nummer 02/600.54.07. Deze persoon heeft de opdracht om in alle onafhankelijkheid te controleren dat de verwerkingsverantwoordelijke de wet respecteert. Hij kan ook worden ingeschakeld door de betrokken personen die hun rechten willen doen gelden of die inlichtingen over de opgenomen beelden wensen te krijgen.

De plaatsing en het gebruik van de camera’s werd ook aangegeven bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Doel.
Doel is om een preventieve bewaking uit te voeren en om beelden te verzamelen voor de gerechtelijke vervolging van strafbare feiten (in het bijzonder agressie en diefstal). Indien nodig kan het cameracircuit hen de mogelijkheid geven om bewijselementen te verzamelen om schadeloosstelling bij het gerecht te verkrijgen. Maar in eerste instantie hoopt men dat de camera’s een afschrikkend effect hebben, in het belang van alle werknemers en gebruikers van het OCMW.

De camera’s zijn niet bedoeld om het personeel van het OCMW in de gaten te houden tijdens de uitvoering van hun werk. Met uitzondering van de onthaalruimte bevindt zich geen enkele werkpost binnen het bereik van een camera. Bovendien zou de werkgever de beeldopnames niet kunnen gebruiken om een professionele tekortkoming aan te tonen zonder een schending van de bovenvermelde wetten, die strafbepalingen bevatten.

Het proportionaliteitsbeginsel tussen het recht op veiligheid van goederen en personen en het recht op privacy werd gerespecteerd.

Locaties van de camera’s.
Op de Bernier-site, in de Fernand Bernierstraat 40 in Sint-Gillis, werden 13 camera’s geplaatst.

Op de site van Residentie ‘Les Tilleuls’, Arthur Diderichstraat 32 in Sint-Gillis, werden 9 camera’s geplaatst.

Op de site van Le Relais, Charleroise Steenweg 123A in Sint-Gillis, werden 7 camera’s geplaatst.

Al wie op deze plaatsen komt, dient te weten dat hij wordt gefilmd. Om die reden schrijft de wet voor dat er pictogrammen worden aangebracht aan de toegang naar plaatsen waar camera’s worden gebruikt.

Aangifte.
Het gebruik van bewakingscamera’s werd aangegeven bij de privacycommissie. Met de verdwijning van die privacycommissie moeten aangiftes voortaan gebeuren bij de FOD Binnenlandse Zaken. Voor de reeds geplaatste camera’s, die dus reeds werden aangegeven bij de privacycommissie, hebben de verwerkingsverantwoordelijken tijd tot 25 mei 2020 om opnieuw aangifte te doen.

Beeldverwerkingsactiviteiten.
De camerabeelden kunnen op drie verschillende manieren worden verwerkt: rechtstreeks bekijken, uitgesteld bekijken en doorsturen naar de gerechtelijke instanties. De verwerking gebeurt enkel door beëdigde werknemers van het OCMW die voor de uitvoering van hun functie toegang moeten hebben tot de livebeelden of uitgestelde beelden, en dit uitsluitend om het hierboven uiteengezette doel te bereiken.

Rechtstreeks bekijken:
Doel is om onmiddellijk te kunnen ingrijpen in geval van problemen. Onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke kunnen de beëdigde medewerkers camerabeelden rechtstreeks bekijken, opdat ze onmiddellijk kunnen ingrijpen in geval van problemen waarbij hun tussenkomst vereist is.

Ze kunnen de beelden bekijken op hun computerscherm, via software die daarvoor werd geïnstalleerd. Deze medewerkers hebben gezworen de beelden te bekijken in overeenstemming met het vastgelegde doel.
Uitgesteld bekijken:
De beelden worden opgeslagen op een harde schijf. De beëdigde medewerkers die gemachtigd zijn om uitgestelde beelden te bekijken, mogen de beelden enkel bekijken op bevel van de secretaris-generaal of zijn afgevaardigde, en uitsluitend voor de uitvoering van het beoogde doel. De beelden zullen dus slechts bij uitzondering worden bekeken. De opgeslagen beelden worden na maximaal 30 dagen gewist (behalve de beelden waarvoor werd vastgesteld dat ze het bewijs van een inbreuk, de identiteit van een dader van de inbreuk of van een getuige bevatten). Ook deze medewerkers hebben gezworen de beelden te bekijken in overeenstemming met het vastgelegde doel.

Doorgeven aan de gerechtelijke instanties:
Alleen indien de beelden het bewijs van een overtreding, de identiteit van een dader van de inbreuk of van een getuige bevatten, kunnen ze op initiatief van de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven aan de gerechtelijke instanties, met het oog op strafrechtelijke vervolging en burgerrechtelijk herstel. Ook kunnen de beelden worden doorgegeven aan politiediensten, indien zij de beelden opvragen in het kader van hun administratieve of gerechtelijke politieopdracht en indien de beelden betrekking hebben op de vastgestelde inbreuk.

Rechten van de gefilmde persoon.
Elke gefilmde persoon die zijn identiteit aantoont, heeft het recht op inzage van de beelden waarop hij te zien is. Dit recht kan niet worden uitgeoefend ten nadele van de rechten van de andere gefilmde personen. Hij kan van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging krijgen dat hij werd gefilmd en dat de beelden nog steeds zijn opgeslagen of dat ze werden doorgegeven aan de gerechtelijke instanties, tenzij deze informatie een schending vormt van het geheim van informatie of van een gerechtelijk onderzoek. Hij kan daarvoor een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag indienen bij de secretaris-generaal van het OCMW, met vermelding van de details die het mogelijk maken de gewenste beelden terug te vinden. Hij kan hiervoor gebruikmaken van het aanvraagformulier voor een kopie van de beelden van de bewakingscamera‘s binnen het OCMW Sint-Gillis. Dit formulier is te vinden op de website van het OCMW (www.cpas1060.be) en op het intranet (/intranetcpas). Het dient te worden gemaild naar cameras cpasstgilles.irisnet.be of te worden afgegeven aan het onthaal.

Het OCMW heeft een maand de tijd om dit verzoek te beantwoorden.

Het spreekt voor zich dat de beelden niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

De betrokken personen kunnen voor de uitoefening van hun rechten gratis worden geholpen door de Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact apd-gba.be
Telefonische permanentie:
Maandag en donderdag: 13.00 tot 16.30 uur
Dinsdag: 08.30 tot 12.00 uur - 13.00 tot 16.30 uur
Woensdag en vrijdag: 08.30 tot 12.00 uur

Indien de verwerkingsverantwoordelijke zou weigeren gevolg te geven aan de vraag van de betrokkene, beschikt laatstgenoemde over een gerechtelijk beroep. De bevoegde jurisdictie voor geschillen over de uitoefening van de rechten van de gefilmde personen is de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de betrokkene. Het beroep moet worden ingediend via een verzoekschrift op tegenspraak, dat gedateerd moet zijn en de volgende gegevens moet bevatten:
1° naam, voornaam, beroep en woonplaats van de eiser;
2° de identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke en naam, voornaam en woonplaats van zijn vertegenwoordiger;
3° het onderwerp van de aanvraag en de beknopte uiteenzetting van de middelen;
4° de handtekening van de eiser of zijn advocaat.
Het verzoek wordt per aangetekend schrijven naar de griffier van de jurisdictie verstuurd of ter griffie neergelegd.

Verwerkingsregister.
De ’camerawet’ van 21 maart 2007 werd gewijzigd om in overeenstemming te zijn met de AVG. De wijzigingen zijn op 25 mei 2018 in werking getreden. Een van deze wijzigingen betreft de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden. In overeenstemming met de AVG en het KB van 8/05/2018 wordt een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijgehouden met de reglementaire gegevens die worden opgesomd in artikel 7 en 8 van het KB.

AANVRAAGFORMULIER M.B.T. DE VERWERKING VAN BEELDEN VAN BEWAKINGSCAMERA’S: Download het formulier door te klikken op het document-icoon links op deze pagina.