Directeur / Directrice RVT (Ref: R282)

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Residentie "Les Tilleuls" is een gemengde instelling ROB waar zowel valide als gehandicapte personen welkom zijn. Ongeacht de algemene staat van afhankelijkheid van de bewoner, is onze algemene filosofie gericht op de persoon en zijn of haar bijzonderheden als mens.
Ons levensproject is erop gericht te definiëren hoe we goed kunnen samenleven met respect voor het individuele levensproject van elke bewoner: de bewoners een nieuw thuis bieden dat beantwoordt aan hun behoeften in een gezellige, familiale sfeer en in een omgeving die aangepast is aan hun afhankelijkheid.

Ons huis is goedgekeurd voor 198 bedden: 100 RVT en 98 ROB

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
De directeur / directrice is verantwoordelijk voor een optimaal financieel, administratief en organisatorisch beheer, alsook voor de kwaliteit van de dienstverlening en het welzijn van de bejaarden. Voornaamste activiteiten en verantwoordelijkheden :

1. U bent verantwoordelijk voor de contacten met de GGC en IRISCARE, alsmede met de instellingen van sociale zekerheid, en ziet erop toe dat de totale financiering van het verpleegtehuis wordt geoptimaliseerd.
U bent verantwoordelijk voor de facturatie aan de bewoners en IRICARE;

2. U ziet erop toe dat de structuur en de werking ervan in overeenstemming zijn met alle geldende normen en u voert alle procedures uit die nodig zijn om de erkenning te verkrijgen van zowel het verpleeghuis als de residentiedienst;

3. U zorgt voor de goede organisatie van de verschillende diensten die onder uw verantwoordelijkheid vallen, zowel voor de zorgaspecten (coördinatie arts, verpleegkundigen, verzorgingsassistenten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten), als voor de hotelaspecten (keukendienst, linnenkamer, logistieke dienst) als voor de administratie, het onthaal en de animatie.
In samenwerking met de personeelsdienst van het OCMW zorgt u voor de verschillende opleidingen voor het personeel, opnieuw met het oog op de reglementaire verplichtingen, maar ook door de opleidingsbehoeften en -verplichtingen van het personeel vast te stellen die noodzakelijk zijn voor de goede organisatie van het rusthuis en de ontwikkeling van het personeel dat onder uw verantwoordelijkheid valt;

4. U zorgt ervoor dat de bezettingsgraad van het rusthuis geoptimaliseerd wordt;

5. U zorgt ervoor dat u een netwerk van contacten uitbouwt binnen de verschillende entiteiten die betrokken zijn bij het leven van de bewoners, wat kan leiden tot de positieve identificatie van het rusthuis als zorginstelling in de Brusselse regio (ziekenhuizen, andere rusthuizen, dagcentra, sociale diensten...);

6. U bent geïntegreerd en vertegenwoordigt het rusthuis in de interne organen van het OCMW, zoals het directiecomité, het CPPT of het bijzonder comité van het rusthuis, waar u een centrale rol speelt door het rusthuis te vertegenwoordigen;

7. U zorgt voor de organisatie van de participatieraden van het rusthuis en de residentie service, zowel met betrekking tot de in te stellen participatiedynamiek met de bewoners binnen de instelling als met betrekking tot de door de GGC ingestelde verplichting ten aanzien van deze commissies (artikel 10 van het decreet van de collegevergadering van 3 december 2009);

8. U ziet erop toe dat alle voorschriften betreffende de arbeids- en veiligheidsomstandigheden van de werknemers in het rusthuis, zowel wat de technische als de psychosociale aspecten betreft, worden nageleefd;

9. U verzekert, parallel met de goede werking van de dienst en zijn efficiëntie, de professionele reïntegratie van het artikel 60-personeel door alles in het werk te stellen om deze opdracht, die betrekking heeft op het reïntegratiepersoneel dat het OCMW ter beschikking stelt van het rusthuis in het kader van zijn wettelijke opdrachten, tot een goed einde te brengen;

10. Je controleert dagelijks het welzijn van de arbeiders;

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
  Universitair diploma of gelijkaardig
  Opleiding tot directeur van RH / RVT erkend door de GGC

Vereiste ervaring : ten minste drie jaar ervaring in een leidinggevende functie of als teamleider in de zorgsector en affiniteit met de activiteitensector en het publiek van het OCMW, in het bijzonder met het kwetsbare publiek dat door het OCMW wordt verzorgd.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Alle verordeningen die van toepassing zijn op rusthuizen in het Brusselse Gewest;
  De GGC verordeningen die de werking van rusthuizen vastleggen;
  De Iriscare (RH/RVT) financieringsregels;
  De code van welzijn op het werk;
  de organieke wet van het OCMW (Brussels Gewest);
  Veiligheids- en hygiënevoorschriften, alsook normen voor de infrastructuur van de lokalen, het voedsel, de verzorging en de veiligheid.Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
  Teammanagement en werkorganisatievaardigheden;
  Delegatie ;
  Vermogen om een visie en een strategisch plan te ontwikkelen;
  Besluitvaardigheid ;
  Netwerken;
  Vermogen om vragen te stellen en zich aan te passen aan veranderingen;
  Een perfecte beheersing hebben van een van de twee regionale talen (FR/NL) en een goede kennis van de andere regionale taal.

Gedragsvaardigheden: assertiviteit, flexibiliteit, initiatief, nauwgezet, georganiseerd en dynamisch

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN
  Fulltime contract van onbepaalde duur ;
  Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk ;
  24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
  Salaris package : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat), (bruto salaris met 6 jaar anciënniteit zonder tweetaligheidspremie : €5.658,97, tweetaligheidspremie : €6.197,67) ;
  IZZ-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (IZZ) en bepaalde winkels ;
  Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;

COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 15/08/2022 te sturen naar het volgend adres :
Job14 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 282" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be