HOOFDVERPLEGER DAGDIENST (M/V) (Ref: RECRUT 241)

OPDRACHT VAN DE AFDELING/DIENST
De residentie ‘Les Tilleuls’ groepeert een rust- en verzorgingstehuis en een dienstenresidentie. Het is een gemengd instituut dat valide en mindervalide personen opvangt.
Welke ook de graad van validiteit en afhankelijkheid van de opgenomen persoon is, onze algemene filosofie focused zich op de persoon en diens eigenheid als mens.
De residentie doet er alles voor opdat de principes die in het levensproject beschreven staan, gerespecteerd worden.

OPDRACHT VAN DE FUNCTIE
Leiding geven aan het zorgteam van zijn/haar afdeling, de organisatie en planning ervan, de continuïteit en de kwaliteit van de zorg, waarbij het fysieke en psychische comfort van de bewoners wordt gewaarborgd in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Meewerken aan de ontwikkeling van de algemene werkfilosofie en deze toepassen binnen zijn/haar team.
Het verplegend personeel bijstaan in het verzekeren van het fysieke en psychologische comfort van de bewoner, in overeenstemming met de van kracht zijnde RA’s.

ACTIVITEITEN GEBONDEN AAN DE FUNCTIE
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op bejaarden- en rusthuizen, is de hoofdverpleegkundige, onder het gezag van de coördinator en in samenwerking met de andere hoofdverpleegkundigen, verantwoordelijk voor

  Zorg dragen voor de dagelijkse leiding van het verplegend en verzorgend personeel;
  Begeleiding van de bewoner bij de verwezenlijking van zijn/haar levensproject binnen de instelling;
  Coördinatie van het multidisciplinaire werk van het verplegend personeel en de zorgassistenten, en samenwerking met de paramedische en logistieke teams en het reactiveringspersoneel om de bewoners te begeleiden bij de activiteiten en evenementen die in de instelling worden georganiseerd;
  Organisatie van de opname van nieuwe bewoners, met name door zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over hun gezondheidstoestand en hun medische en sociale situatie;
  Ervoor zorgen dat het verpleegkundig, paramedisch en psychosociaal dossier van de bewoner wordt bijgehouden;
  Evalueren van het personeel dat rechtstreeks onder zijn/haar verantwoordelijkheid valt;
  De opleidingsbehoeften analyseren, de teams aanmoedigen om deel te nemen aan bij- en/of nascholing en ervoor zorgen dat het quotum van 30 uur bij- en bijscholing voor de leden van zijn/haar team wordt bereikt.

Teamleiding:
  In samenwerking met zijn chef stelt de hoofdverpleegkundige de werkroosters van zijn directe medewerkers op, met inbegrip van de toekenning van verlof; hij organiseert de verdeling van de taken en controleert de prestaties van zijn team;
  Hij neemt deel aan aanwervingen en evaluaties, evalueert de behoeften om over het vereiste personeel te beschikken in termen van kwaliteit en kwantiteit, en integreert daarbij het door het OCMW uitgestippelde beleid inzake professionele reïntegratie;
  Hij analyseert de opleidingsbehoeften van zijn teamleden, draagt bij tot de uitwerking van hun individueel opleidingsplan en zorgt ervoor dat hun jaarlijks opleidingsquotum wordt bereikt. Hij/zij speelt een coachende rol ten aanzien van de leden van zijn/haar team.
  Hij/zij is verantwoordelijk voor het onthaal en de follow-up van de stagiairs;
  In samenwerking met zijn/haar lijnmanager en de andere hoofdverpleegkundigen beheert hij/zij de verdeling van de verplegers over de verschillende verdiepingen en het dagelijkse absenteïsme (inclusief tijdelijk werk), waarbij hij/zij zorgt voor een eerlijke verdeling van de taken;
  Hij/zij controleert de naleving van de interne procedures en voorschriften, met name het arbeidsreglement en de verpleegkundige dossiers. Hij/zij draagt bij tot de bijwerking van het register van zorgprocedures en ziet toe op de homogene toepassing van de procedures tussen de teamleden;
  Hij/zij organiseert wekelijks multidisciplinaire bijeenkomsten over de problemen van de bewoners;
  Hij/zij organiseert ten minste 4 maal per jaar multidisciplinaire teamvergaderingen en brengt verslag uit aan de hiërarchie;
  Hij/zij draagt bij aan de organisatie van de driemaandelijkse supervisies en aan het opleidingsplan van zijn/haar personeel;
  Hij/zij zorgt voor het delen en de toegankelijkheid van informatie (papieren en elektronische archivering van belangrijke documenten), en ziet erop toe dat het team optimaal gebruik maakt van IT-instrumenten ;
  Dagelijks toezien op het welzijn van de werknemers.

Zorg dragen voor de organisatie van de verzorging en hulp bij de dagelijkse activiteiten van de bewoners op zijn/haar verdieping/afdeling :
De hoofdverpleegster is de belangrijkste contactpersoon voor de bewoner. Hij/zij is de belangrijkste contactpersoon voor de coassistent. Hij/zij fungeert als interface met zowel interne als externe belanghebbenden om de coassistent te ondersteunen bij de realisatie van zijn/haar levensproject binnen de instelling.

  Hij/zij coördineert het multidisciplinaire werk van het verplegend personeel en de zorgassistenten, en werkt samen met de paramedische en logistieke teams, en het reactiveringspersoneel om de bewoners te begeleiden bij de activiteiten en evenementen die in de instelling worden georganiseerd ;
  Hij/zij organiseert de toelating van nieuwe bewoners ;
  Hij/zij zorgt ervoor dat het verpleegkundig, paramedisch en psychosociaal dossier van de bewoner wordt bijgehouden; In het bijzonder :
  Opstellen en bijhouden van het zorg- en medisch dossier ;
  Dynamisch beheer van de afhankelijkheidsroosters en de follow-up daarvan ;
  Toezicht op raadplegingen, apotheekbestellingen, wederzijdse machtigingen, zuurstoftherapie, enz.
  o ....
  Neemt deel aan het voedingsbeleid;
  Hij/zij stelt statistieken op (doorligwonden, valincidenten, infecties, enz.) en alle verslagen die door zijn/haar hiërarchie worden gevraagd;
  Hij/zij staat in contact met de geriatrische extramurale sectoren, met de families, met de behandelende artsen, enz.

In samenwerking met de coördinerend arts en de directie, :
  Voert het beleid uit met betrekking tot de bestrijding van infecties in verband met de verzorging; de preventie van decubitus en chronische wonden, mondverzorging, incontinentieproblemen en palliatieve zorg;
  Past de procedures voor dwangmaatregelen en isolatie toe;
  Neemt deel aan medische activiteiten waar er een gezondheidsrisico is voor bewoners en personeel;
  Beheert het voorschrijven, de levering, de verstrekking, de opslag en de distributie van geneesmiddelen in overleg met de apothekers;
  Organiseert activiteiten voor permanente educatie van het personeel op het gebied van gezondheidszorg;
  Ziet toe op de naleving van het kwaliteitsprogramma;
  Zorgt voor relaties met doorverwijzende artsen ....

Deelname aan het beheer van het RLT:
  Hij/zij zorgt ervoor dat de activiteit binnen zijn/haar team in overeenstemming is met het life-project en met de ontwikkelingen binnen de onderneming;
  Hij/zij begeleidt de wijzigingen en de invoering van procedures en werkmethoden. Hij/zij is de schakel tussen de hiërarchie en zijn/haar team;
  Hij/zij werkt samen met de hiërarchie: hij/zij brengt de directie op de hoogte van de vastgestelde behoeften, geeft onopgeloste problemen door, stelt oplossingen voor; hij/zij geeft ook relevante informatie van de directie of andere afdelingen door aan zijn/haar team;
  Hij/zij maakt deel uit van de multidisciplinaire staf van het RLT;
  Hij/zij zal waarschijnlijk de coördinator vervangen wanneer deze afwezig is;
  Hij/zij coördineert de verpleegkundige dienst in het weekend en op feestdagen, beurtelings met de andere hoofdverpleegkundigen;
  Op het gebied van brandpreventie speelt hij de rol van lid van het eerste interventieteam. Hij houdt zich op de hoogte van de procedures en zorgt ervoor dat zijn team ze kent.

Beheer van materiële middelen;
  Hij/zij draagt bij tot de opstelling van de jaarlijkse begroting door de behoeften aan materiaal en uitrusting door te geven ;
  Hij/zij werkt mee aan de keuze en de kwalitatieve controle van materialen en verzorgingsproducten door de voorgestelde producten te testen en houdt toezicht op het gebruik van materialen en producten binnen zijn/haar team ;
  Hij/zij staat in voor de kwaliteit en de veiligheid van het onderhoud van de lokalen en houdt toezicht op het onderhoud van materiaal, uitrusting en lokalen;
De hierboven opgesomde taken zijn niet exhaustief en kunnen veranderen naar gelang van de behoeften van de dienst.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : diploma gegradueerde verpleegster met VISA.

Kennis (theoretisch, reglementair…) :
  Zeer goede beheersing van het Frans, gesproken en geschreven;
  Tweetalig;
  Goede beheersing van kantoorautomatiseringsinstrumenten;
  Numerieke vaardigheden;
  Kennis van de algemene organisatie- en werkingsprincipes van de OCMW-instelling;
  Kennis van de wetgeving met betrekking tot verpleeghuizen;
  Goede kennis van geriatrie, palliatieve zorg, validatie, snoezelen, ...

Praktische / technische vaardigheden :
  Begrip voor het specifiek karakter van het werk in een rusthuis;
  Vaardigheid ivm het beheer van een team ;
  Zin voor verantwoordelijkheid ;
  Autonomie en zin voor initiatief ;
  Vaardigheid ivm analyse en voor synthese ;
  Ordelijk en strikt;
  Teamspirit, goede communicatie;
  Capabel zijn om te delegeren en te coachen;
  Capabel zijn om verscheidene taken te beheren en hierbij rekening te houden met de prioriteiten ;
  Aanpassingsvermogen (verscheidene genomen, samenwerking met diverse diensten...)

WAARDEN
Ten opzichte van het publiek : vriendelijkheid, discreet, beleefdheid, empathisch, assertief.
Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, zin voor samenwerking, solidariteit.
Ten opzichte van het publiek : discreet, nauwkeurig, flexibel, initiatiefnemend, zelfstandig, betrokken, loyaliteit, assertief.
Algemeen : professionalisme, Actieve bijdrage aan het realiseren van het levensproject van de bewoners, Respect voor het beroepsgeheim

COD, voltijds
Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 31/12/2021 te sturen naar het volgend adres :
job3 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 241" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden