ADJUNCT-VERANTWOORDELIJKE VAN DE TEWERKSTELLINGSSECTOR M/V (Réf: RECRUT 223)

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
In het kader van de activiteiten van het departement Volwassenenpreventie heeft de Tewerkstellingssector als opdracht om elke persoon die financiële steun krijgt van het OCMW in staat te stellen om in de best mogelijke omstandigheden toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
In nauwe samenwerking met zijn/haar hiërarchie ondersteunt het adjunct-verantwoordelijke van de tewerkstellingssector de coördinatie en de teams bij de transversale aspecten van het werk dat wordt verricht binnen de diensten die de tewerkstellingssector vormen. Bij afwezigheid van de voor de sector werkgelegenheid verantwoordelijke neemt hij/zij de gedelegeerde taken waar.

In het kader van zijn/haar functie als adjunct-verantwoordelijke van de tewerkstellingssector:
  Deelnemen aan het ontwerp, de uitvoering, het toezicht, de evaluatie en de herziening van projecten, procedures en methodologische instrumenten van de sector ;
  de verantwoordelijke van de sector vertegenwoordigen in besluitvormingsorganen of comités die toezicht houden op de projecten van de sector ;
  Zorgen voor een transversaal onthaal van nieuwe personeelsleden ;
  Deelnemen aan de voorbereiding van activiteitenverslagen ;
  Deelnemen aan de voorbereiding van inspecties door de subsidiaire autoriteiten ;
  Deelnemen aan de voorbereiding van subsidiedossiers;
  vervangt de sectorverantwoordelijke tijdens diens afwezigheid.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
  Master in Arbeidswetenschappen
  Master in Sociale wetenschappen
  Master in Maatschappelijk werk
  Master in Psychologische wetenschappen

Vereist:
Ervaring in de sector sociale en professionele integratie en in teammanagement vereist.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Kennis inzake de OCMW’s: wettelijk kader, werking, opdrachten en prioriteiten ;
  Algemene theoretische kennis van de sociaal-professionele integratie (traject, fasen, BSP, art60§7-mechanisme, activeringsmaatregelen, enz.) ;
  kennis inzake het verenigings- en institutioneel netwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
  Kennis van het Frans / Nederlands.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
  Goede kennis van kantoorautomatiseringstools (Word, Excel, Outlook,...) ;
  Zeer goede kennis van het Frans en het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk ;
  Uitstekende spelling ;
  Goede schrijfvaardigheden ;
  Creativiteit ;
  Vermogen om informatie samen te vatten en door te geven ;
  Vermogen om een team van een dertigtal mensen te leiden ;
  Strengheid en administratief beheer ;
  Oplossingsgericht ;
  Eerbiediging van procedures ;
  Verslag uitbrengen aan de hiërarchie ;
  Vermogen om in een team te werken en te netwerken ;
  Vermogen tot aanpassing.

Waarden :
  Ten opzichte van het publiek : gevoel van dienstverlening, kwaliteit van het luisteren, beschikbaarheid, gevoel van welkom te zijn.
  Ten opzichte van de collega’s : teamgeest, gevoel van samenwerking, solidariteit.
  Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, autonomie, flexibiliteit, striktheid en organisatie, loyaliteit, initiatief, oplossingsgerichtheid.

COD, voltdijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 15/07/2021 te sturen naar het volgend adres :
job20 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 223" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be