Ploeg-en projectverantwoordelijke (Ref: RECRUT219)

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
In het kader van de activiteiten van het departement volwassenenpreventie, heeft de tewerkstellingssector als opdracht om elke persoon die financieel geholpen wordt door het OCMW de mogelijkheid te bieden om volgens de beste voorwaarden toegang te verkrijgen tot de arbeidsmarkt.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
De tewerkstellingssector integreren die als hoofdopdracht de socioprofesionele integratie in brede zin beoogt. Onder het toezicht van de coördinatie van de tewerkstellingssector coördineert de ploeg- en projectverantwoordelijke de activiteiten van de dienst en neemt hiervoor deel aan het beheer van het team waarvan hij / zij verantwoordelijk is. Anderzijds verzekert hij /zij en begeleidt individueel en collectief het publiek bij hun integratie traject.

Algemeen en transversaal :
  Bijdragen aan het goed functioneren van de administratie en de waarden van een kwaliteitsvolle publieke dienst ;
  Over een goede kennis van het associatief en institutioneel Brussels netwerk beschikken en de relevante informatie ter beschikking van het publiek stellen ;
  Bijdragen aan het opstellen van de activiteitenverslagen ;
  Animeren en deelnemen aan de teamvergaderingen ;
  De bevoorrechte relaties met de partners onderhouden en de continuïteit en het voortbestaan verzekeren ;
  Actief deelnemen aan de lopende projecten ;
  De relevante informatie opzoeken (opzoekingen, goede werkwijzen,…) voor het tot stand brengen, de opvolging en de evaluatie van het project ;
  De voorstellen tot verbetering van het werk formuleren ;
  Eventuele problemen identifieren en signaleren ;
  De nodige vormingen volgen voor de functie ;
  Dagelijks toezien op het welzijn van de werknemers.

In het kader van zijn/haar opdrachten van tot stand brenging, opvolging en evaluatie van de activiteiten van de dienst ;

Doelstelling : in functie van de federale, regionale en lokale eisen alsook de in voege gebrachte procedures verzekert de ploeg- en projectverantwoordelijke de goede implementatie, de opvolging, de evaluatie en de herziening van de activiteiten van de dienst.

In nauwe samenwerking met de hiërarchie en de beslissingsorganen van het OCMW, verzekert de ploeg- en projectverantwoordelijke de volgende activiteiten :
  Deelname aan het ontwerpen, tot stand brengen en opvolging van de activiteiten van de dienst ;
  Deelname aan de evaluatie en de herziening van de activiteiten van de dienst ;
  Deelname aan de coördinatie en het beheer van het team.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : master in arbeidswetenschappen, sociaal werk of sociale wetenschappen.

Vereiste :
Ervaring in de sector socioprofessionele integratie

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
  Kennis inzake de OCMW’s : werking, opdracht en prioriteit ;
  Globale theoretische kennis inzake socioprofessionele integratie (traject, fasen, BSP, art.60 inrichting, activeringsmaatregelen, enz.) ;
  Kennis inzake het associatief en institutioneel netwerk in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest ;
  Kennis van het Frans / Nederlands.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
Het geheel van de onderstaande items dienen te beantwoorden aan de eisen ivm effectiviteit, doeltreffendheid en efficiëntie
  Capaciteit om een (klein) monofunctioneel team te beheeren ;
  Capaciteit om voorstellen in te dienen in het kader van een project en methodes en vernieuwende praktijken te ontwikkelen ;
  Capacitieit om individuele evaluaties met een gevarieerd publiek te houden ;
  Capaciteit om groepen te animeren ;
  Capaciteit om persoonlijke middelen van de werknemers aan te wenden en hen te steunen tijdens hun arbeidscontract ;
  Schriftelijke capaciteit ;
  Capaciteit om relevante informatie efficiënt op te zoeken en door te sturen ;
  Capaciteit om het werk te organiseren, rekening houdend met de prioriteiten en instructies ;
  Beheersen van informatica middelen (Word, Excel,…) ;
  Zelfbeheersing en stressbestendig.

Waarden :
  Ten opzichte van het publiek : zin voor onthaal, luistervaardigheid.
  Ten opzichte van de collega’s : Capaciteit om te werken in groeps-en netwerkverband, respect voor de hiërarchische structuur.
  Ten opzichte van het werk : striktheid in het administratief beheer, respect voor de procedures, aanpassingsvermogen rekening houdend met de prioriteiten en instructies, organisatievaardigheid, zin voor synthese, zin voor initiatief en anticipatie, analysevaardigheid.

Voltijds COD

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 30/06/2021 te sturen naar het volgend adres :
job18 chez cpasstgilles.brussels
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 219" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.
Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontateerd worden.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be