Hoofdverpleegkundige in de Residentie ’Les Tilleuls’ (M/V) (Ref: RECRUT 176)

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT/ DE DIENST
  De residentie ‘Les Tilleuls’ omvat een rust- en verzorgingstehuis en een dienstenresidentie. Het is een gemengd instituut dat valide en mindervalide personen opvangt.
  Welke ook de graad van validiteit en afhankelijkheid van de opgenomen persoon is, onze algemene filosofie focust zich op de persoon en diens eigenheid als mens.
  De residentie doet er alles voor opdat de principes die in het levensproject beschreven staan, gerespecteerd worden.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
  De hoofdverpleegkundige zorgt voor de vlotte werking van het zorg verlenende team van zijn dienst.
  -Hij is verantwoordelijk voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verstrekte zorg.
  Hij garandeert het fysieke en psychologische comfort van de bewoners met naleving van de geldende wetgeving.
  De hoofdverpleegkundige helpt mee aan de aan de ontwikkeling van de algemene werkfilosofie en past deze binnen zijn team toe.
  De hoofdverpleegkundige ondersteunt het verplegend personeel om het fysieke en psychologische comfort van de bewoner te garanderen, met naleving van de geldende KB’s.

ALGEMENE ACTIVITEITEN VERBONDEN AAN DE FUNCTIE
Aansluitend op de wettelijke normen die van toepassing zijn voor rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, en onder het gezag van de coördinatrice en in samenwerking met de andere hoofdverplegers, is de hoofdverpleger verantwoordelijk voor:

  De dagelijkse leiding over het verpleegkundig en verzorgend personeel;
  De begeleiding van de bewoner bij het verwezenlijken van zijn levensproject in de instelling;
  De coördinatie van de multidisciplinaire werking van het verpleegkundig personeel en de zorgkundigen en de samenwerking met de paramedische en logistieke teams en het reactiveringspersoneel om de bewoners te begeleiden in de activiteiten en animaties die in de instelling georganiseerd worden;
  Het organiseren van de opname van nieuwe bewoners, onder andere door zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over hun gezondheidstoestand en hun medisch-sociale situatie;
  Het bijwerken van het verpleegkundig, paramedisch en psychosociaal dossier van de bewoner;
  De evaluatie van het personeel onder zijn verantwoordelijkheid;
  Het analyseren van de opleidingsbehoeften, het aanmoedigen van medewerkers om voortgezette/professionele opleidingen te volgen en het toezien op het naleven van de quota van 30 uur voortgezette opleiding voor zijn teamleden.

Teammanagement
  Samen met zijn directe leidinggevende stelt de hoofdverpleger de werkuren van zijn rechtstreekse medewerkers op, inclusief de toekenning van vakantiedagen, organiseert hij de taakverdeling en controleert hij de prestaties van zijn team ;
  Hij is betrokken bij de aanwervingen en evaluaties en evolueert de behoeftes om te beschikken over het noodzakelijke personeel, op kwalitatief en kwantitatief vlak, in overeenstemming met het professioneel re-integratiebeleid bepaald door het OCMW ;
  Hij analyseert de behoeftes voor de opleiding van zijn teamleden en levert zijn bijdrage aan hun individuele opleidingsplan zodat hun quota op het vlak van jaarlijkse opleidingsuren behaald worden. De hoofdverpleegkundige is een coach voor zijn teamleden ;
  Hij staat in voor het opvangen en opvolgen van de stagiaires ;
  Samen met zijn directe leidinggevende en de andere hoofdverplegers is hij verantwoordelijk voor de spreiding van het zorgpersoneel over de verschillende afdelingen en het dagelijkse absenteïsme (inclusief interimkrachten) zodat de taken evenwichtig verdeeld worden ;
  Hij zorgt ervoor dat de interne en reglementaire procedures nageleefd worden, in het bijzonder het arbeidsreglement en de registraties als verpleegkundige. Hij levert zijn bijdrage aan het bijwerken van het procedureregister op het vlak van verzorging en ziet toe op de homogene toepassing van de procedures tussen de teamleden ;
  Hij organiseert wekelijkse multidisciplinaire vergaderingen over de problemen waar de bewoners mee te maken hebben ;
  Hij organiseert minstens vier keer per jaar multidisciplinaire vergaderingen en brengt hierover verslag uit bij zijn leidinggevende;
  Hij levert zijn bijdrage aan de organisatie van trimestriële controles ;
  Hij zorgt ervoor dat informatie toegankelijk is en gedeeld wordt (archivering op papier en digitaal van belangrijke documenten). Hij ziet erop toe dat het team de digitale tools optimaal gebruikt.

Organisatie van de zorg en hulp bij de dagelijkse activiteiten van de bewoners van zijn afdeling/sector

  De hoofdverpleegkundige is de voornaamste contactpersoon van de bewoner. Hij is het aanspreekpunt voor interne en externe personen om de bewoner te begeleiden in het uitvoeren van zijn levensproject in de instelling.

  Hij coördineert het multidisciplinaire werk van het verpleegkundig personeel en de zorgverleners en werkt samen met de paramedische en logistieke teams en het reactiveringspersoneel om de bewoners te begeleiden in de activiteiten en animaties die in de instelling georganiseerd worden ;
  Hij organiseert de toelating van nieuwe bewoners ;
  Hij ziet erop toe dat het verpleegkundig, paramedisch en psychosociaal dossier van de bewoner bijgewerkt wordt ;
In het bijzonder:
  Bijwerken en bijhouden van het zorg- en medisch dossier ;
  Dynamisch beheren van de afhankelijkheidsroosters en hun opvolging ;
  Toezicht houden op de consultaties, bestellingen van geneesmiddelen, de ziekenfonds toelatingen, zuurstoftherapie ; …
  ….
  Meewerken aan het voedingsbeleid ;
  Maken van statistieken (doorligwonden, valpartijen, infecties, ...) en alle rapporten die door zijn leidinggevenden gevraagd worden ;
  Contact onderhouden met de geriatrische diensten buiten het ziekenhuis, met families, met behandelende artsen ; …

Samen met de coördinerende geneesheer en de directie staat hij in voor:
  Het invoeren van beleidsplannen met betrekking tot het controleren van zorginfecties, het voorkomen van doorligwonden en chronische wonden, mondzorg, incontinentie en palliatieve zorgen ;
  Het toepassen van de procedures op het vlak van afzondering en isolatie ;
  Het deelnemen aan de medische activiteiten in geval van risico voor de gezondheid van de bewoners en het personeel ;
  Het controleren van de voorschriften, het bezorgen, het bewaren en het verdelen van de geneesmiddelen, in samenwerking met de apothekers ;
  Het naleven van het kwaliteitsprogramma ;
  Het onderhouden van de relaties met de behandelende geneesheren …

Deelnemen aan het beheer van de RLT
  Hij ziet erop toe dat de activiteiten binnen zijn team aansluiten bij het levensproject en de ontwikkelingen binnen de instelling ;
  Hij begeleidt de veranderingen en het invoeren van de arbeidsprocedures en -methodes. Hij is de schakel tussen de leidinggevenden en zijn team ;
  Hij werkt samen met de leidinggevenden: hij informeert de directie over de vastgestelde behoeften, de onopgeloste problemen en stelt oplossingen voor. Hij geeft de relevante informatie van de directie of de andere diensten door aan zijn team ;
  Hij maakt deel uit van de multidisciplinaire staf van de RLT ;
  Hij vervangt mogelijk de coördinatrice bij haar afwezigheid ;
  Hij staat in voor de coördinatie van de zorgdienst tijdens het weekend en op feestdagen, in een beurtrol met de andere hoofdverpleegkundigen ;
  Op het vlak van brandpreventie maakt hij deel uit van het interventieteam. Hij blijft op de hoogte van de procedures en ziet erop toe dat zijn team eveneens op de hoogte blijft.

Beheer van materiële bronnen
  Hij werkt mee aan de uitwerking van het jaarbudget door de behoeftes op het vlak van materiaal en uitrusting door te geven.
  Hij werkt mee aan de keuze en de kwalitatieve opvolging van het materiaal en de verzorgingsproducten door de voorgestelde producten te testen. Hij ziet toe op het gebruik van het materiaal en de producten binnen zijn team.
  Hij zorgt voor de kwaliteit en het onderhoud van het materiaal, de voorzieningen en de lokalen.

De hierboven vermelde taken zijn niet volledig en kunnen veranderen op basis van wat de dienst nodig heeft.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name: gegradueerde verpleegkundige met visum

Vaardigheden :
  Zeer goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk
  Tweetalig
  Goede kennis van de gangbare kantoorsoftware
  Kennis van de algemene organisatie en de werkingsprincipes van de instelling en het OCMW.

Kennis (theoretisch, reglementaire, …)
  Kennis inzake de algemene organisatie en de werkingsprincipes van een OCMW
  Kennis inzake de opdrachten en prioriteiten van het rusthuis
  Kennis inzake de RIZIV reglementering in verband met de ziekte-invaliditeitsverzekering en zin voor initiatief

Praktische/technische vaardigheden :
  Analytisch en synthetisch vermogen
  Geordend en strikt
  Teamspeler, goede communicatief
  Bekwaam om te delegeren en te coachen
  Bekwaam om meerdere taken af te handelen en prioriteiten te stellen
  Aanpassingsvermogen (meerdere taken uitvoeren, samenwerken met verschillende diensten …).

Waarden:
  Ten aanzien van de mensen: vriendelijk, discreet, beleefd, empatisch, assertief
  Ten aanzien van collega’s: teamspeler, zin voor samenwerking, solidariteit
  Ten aanzien van het werk: discreet, nauwkeurig, flexibel, initiatiefnemend, zelfstandig, betrokken, trouw, assertief.

COD, voltijds,

lieve uw CV en uw motivatiebrief vóór ten laatste 05/03/2021 op te sturen naar het adres job4 chez cpasstgilles.brussels met onze referentie als vermelding in het onderwerp: "RECRUT 176" aub.


Design & développement Franck Halatre web developpeur web designer
Bruxelles Belgique
franck@artinthebox.be