Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het doel ervan is om een geharmoniseerde privacybescherming te garanderen binnen de Europese Unie. In het kader van haar wettelijke opdracht verwerkt en bewaart onze instelling bepaalde gegevens die op u betrekking hebben.

Om welke gegevens gaat het?
Het betreft alle persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt of die wij verzamelen (m.a.w. de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden).
Het OCMW waakt erover dat de verzamelde gegevens voldoende, relevant en niet overbodig zijn rekening houdend met het doel van de verwerking.

Hoe lang bewaart het OCMW deze gegevens?
Onze instelling bewaart uw gegevens slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de verwerking te verwezenlijken, tenzij de opslag wettelijk verplicht is. Aldus worden de gegevens bewaard gedurende een periode van 15 jaar na het afsluiten van het dossier.

Wat doet het OCMW met mijn gegevens?
We gebruiken deze gegevens voor de behandeling van uw steunaanvragen. Daarnaast kunnen we bepaalde gegevens ook gebruiken om u informatie te verstrekken rond activiteiten of diensten voorgesteld door of in samenwerking met onze instelling, met uitzondering van elk gebruik voor reclamedoeleinden.

Uw gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld in het kader van een beroep bij hoven en rechtbanken).

U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens, het recht op rechtzetting van gegevens die niet correct zijn, alsook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen.

Hiervoor stuurt u een brief ter attentie van de secretaris en de voorzitter van het OCMW, Fernand Bernierstraat 40 te 1060 Brussel, of stuurt u een e-mail naar rgpd chez ocmwstgillis.brussels

Indien u specifieke vragen hebt hierover, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het adres dpo chez cocmwstgillis.brussels